ಕನ್ನಡದ ‘ಜಾಲಪುಟ’ವು ತಯಾರಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮಗಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ‘ಜಾಲಪುಟ’ಕ್ಕೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.